گروهی برای سنجان و فیجانی های خارج از کشور راه اندازی شده در صورتی که آشنایانی می شناسید که سنجانی هستند و خارج از کشور زندگی می کنند در این گروه دعوت بفرمایید
Link

senejan

Photo by Ebrahim A. Senejani in Parsonline. Image may contain: cloud, sky and outdoor
Photo by Ebrahim A. Senejani on September 02, 2019. Image may contain: outdoor
Photo by Ebrahim A. Senejani on July 22, 2019. Image may contain: sky, cloud and outdoor